Beste bezoek(st)er,

Hartelijk welkom op de website van de Specialisten Vereniging  Gevaarlijke Stoffen !

De vereniging bestaat uit ruim 120 leden die allen de meerjarige opleiding Specialist Gevaarlijke Stoffen gevolgd hebben aan de Scheepvaart- en Transportcollege te Rotterdam. Daarmee is er een gedegen kennis op het gebied van (inter)nationale wetgeving zoals de WVGS, ADR, RID, ADNR, ICAO/IATA verworven. Er wordt echter ook stilgestaan bij Brandbestrijding, Chemie en Veiligheid. Onze leden zijn afkomstig uit diverse bedrijfstakken, overheden en opleidingsinstanties  die er zo voor  zorgen dat de kennis en ervaring van hun directie en personeel optimaal aanwezig is.

Wat wordt er verstaan onder gevaarlijke stoffen? Dit zijn stoffen die door hun aard een gevaar kunnen opleveren voor mens, dier en leefomgeving. Dit betekent dat er wereldwijd  niet aan kan worden ontkomen dat er strenge eisen gesteld worden aan de fabricage, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit is dan weer een logisch gevolg van de toenemende welvaart, kennis en techniek waardoor gevaarlijke stoffen onmisbaar zijn geworden. Denkt  u maar aan de isocyanaten die verwerkt zijn in de autostoelen waar u op zit, de acrylzuren in de luiers  of de acrylaten in de verf waarmee u uw huis (laat) schilderen.

De SVGS stelt zich ten doel, door uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen, een veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen te bewerkstelligen in alle transportmodaliteiten. Om dat doel te bereiken worden door de SVGS diverse activiteiten ontplooid waarvoor wij u graag doorverwijzen via onze website.

Momenteel zijn we hard bezig de website opnieuw vorm te geven.  Na de bestuursverkiezingen welke eind januari plaatsvinden zullen we hier nader invulling aan gaan geven.

M.v.g.

Het voltallig bestuur.